Jump Special Anime Festa 2020 จัดในรูปแบบออนไลน์แทน

ในช่วงที่โลกใบนี้ ยังคงถูกไวรัส COVID-19 ปกคลุมไปทั่ว ซะจนจะทำงานทำการ จัดอีเว้นต์ตามสถานที่ต่างๆ ก็ไม่สะดวกนัก ก็เลยทำให้บรรดาผู้จัดงานอีเว้นต์ต่างๆ จึงพากันปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แทน เพื่อลดการใกล้ชิดและสัมผัสตัวกันให้มากที่สุด ล่าสุด Jump Special Anime Festa […]

Jump Special Anime Festa 2020 จัดในรูปแบบออนไลน์แทน

ในช่วงที่โลกใบนี้ ยังคงถูกไวรัส COVID-19 ปกคลุมไปทั่ว ซะจนจะทำงานทำการ จัดอีเว้นต์ตามสถานที่ต่างๆ ก็ไม่สะดวกนัก ก็เลยทำให้บรรดาผู้จัดงานอีเว้นต์ต่างๆ จึงพากันปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แทน เพื่อลดการใกล้ชิดและสัมผัสตัวกันให้มากที่สุด ล่าสุด Jump Special Anime Festa […]