Tomodachi Game & GIGANT ดำเนินเรื่องราวสู่บทสุดท้าย

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ผลงานมังงะของ อ.Yuki Sato กับ GIGANT ผลงานมังงะของ อ.Hiroya Oku กลายเป็นผลงานมังงะ 2 เรื่องที่ได้รับการยืนยันว่า กำลังดำเนินเรื่องราวเข้าสู่บทสุดท้ายแล้ว […]